Runstenar i Markim och Orkesta socknar

Mer om Markim

Markims socken

Orksta socken

Fel och synpunkter mottages tacksamt: Thomas Arctædius

 


U 325 Markims kyrka


En 250 cm hög och 180 cm bred runsten, i ljusgrå gnejsgranit, står nu precis norr om Markims kyrka. Stenen har varit sönderslagen och är nu hopfogad av fyra stora delar, en del saknas (och saknades redan på 1600-talet). 3 av delarna satt inmurade i sakristians vägg, som byggdes under 1400-talet, den fjärde i kyrkomuren. Man tror att den saknade delen finns i någon av kyrkans väggar. Stenen omnäms i början av 1700-talet, då som inmurad i kyrkans väggar, den restes på sin nuvarande plats 1942.

Texten lyder:
×þilinir × auk × þur...stain × iftiR fraistain × faþur sin auk × u-f...at × mah sin

Tällenäv(?) och Tor-... (läto resa) stenen efter Frösten, sin fader, och Vi-(?)... efter sin frände.


U 326 HusbyEn 199cm hög och 99 cm bred runsten av granit. Stenen är flyttad till sin nuvarande plats. Den utgjorde tidigare, tillsammans med U 327, ett bromonument. Stenen stod då ca 125 meter väster ut längst vägen, över den bäck som leder till Vivelstasjön.

Texten lyder:
hulmkir × auk × sikruþr × þaiR × ristu × stina × þisi × eftiR × suin × suin × sun × siþ × burin

Holmgärd(?) och Sigröd(?) de reste dessa stenar efter Sven, sin son, sent född.

Med "sent född" avses antagligen att föräldrarna fått vänta länge innan de fick en son. Sigröd kan vara samma person som på U335 Orkesta Kyrka.


U 327 Husby

Stenen är flyttad från Husby till Torslunda gård i Haga socken, troligen ditförd i mitten av 1700-talet av språkforskaren och proffesorn Jonas Ihre.

Texten lyder:

... resa ... efter Sven, sin son, och gjorde bron för hans själ. Han bjöd ... stå här ...


U 328 Lundby

En 243 cm hög och 63 cm bred sten i ljusgrå granit, flyttades 1906 till sin nuvarande plats, ca 125 meter nordost om Stora Lundby. 1904 omnäms den som liggande tvärs över ett dike i gärdet norr om Lundby.

Texten lyder:

kuriþ . uk . kuþluk . þaR . litu . risa . stin . þina iftiR unif . faþur . sin . uk . iftiR . onsur . bunta . sin. raþisi

Gyrid och Gudlög de läto resa dessa stenar efter Onäm, sin fader, och (Gudlög) efter Ansur, sin man. Tyd dessa!

Onäm är säkert den som Ulf i Borresta lät resa U 336 i Borresta efter. Onäm var storbonde i Borresta, eventuellt med talsvårigheter, eftersom Onäm betyder antingen "den som har svårt att förstå" eller "den som är svår att förstå".

Ristare är antagligen Ulf i Borresta själv, som var en skicklig runristare.


U 329 Snottsta

En 188 cm hög och 118 cm bred runsten i ljusgrå granit som antagligen står på sin ursprungliga plats. Stenen har tillsammans med U 330 stått vid en bro. Stenen har antagligen ristats av runmästaren Fot.

Texten lyder:

× inka × lit × raisa × staina × þasi × eftiR × raknfast × bonta × sin × han × uaR × broþiR × kuriþaR × auk × estriþaR ×

Inga lät resa dessa stenar efter Ragnfast, sin man. Han var broder till Gyrid och Estrid.


U 330 Snottsta

En 226 cm hög och 120 cm bred sten i vitaktig granit som på 20-talet flyttades till sin nuvarande plats. Stenen har tillsammans med U 329 stått vid en bro. Stenen har antagligen ristats av runmästaren Fot.

Texten lyder:
× inka × lit × raisa × staina × auk × bro × kiara × eftiR × raknfast × bont × a sin × asur × uaR huskarl × hans ×

Inga lät resa stenarna och göra bron efter Ragnfast, sin man. Assur var hans huskarl.


U 331 Snottsta

En runhäll som täcker en yta av 145 x 92 cm. Stenen har antagligen ristats av runmästaren Fot.

Texten lyder:
× inka × lit × rista × runaR × eftiR × raknfast × bonta × sin + han × ati × + ain × by × þina × eftiR × sikfast × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant þaiRa ×

Inga lät rista runorna efter Ragnfast, sin man. Han ägde ensam denna by efter Sigfast, sin fader. Gud hjälpe deras ande.


U 332 Vreta

Stenen är försvunnen, och är känd endast genom en teckning gjord 1742. Stenen verkar ha varit 150 cm hög och ca 80 cm bred.

Texten lyder:
Inga reste stav och stenar efter Ragnfast, sin man. Hon kom till arv efter sitt barn.

Texten verkar ha tillkommit efter U327Snottsta-stenarna, Inga har nu förlorat sin son, som inte nämns vid namn vilket kan tyda på att han dog mycket ung. Vreta gård ligger ca 1 km sydväst om Snottsta.U 333 Orkesta kyrka

Stenen är 154 cm hög och 67 cm bred i finkornig grå granit och står inne i Orkesta kyrka. Stenen har ristats av Visäte.

Texten lyder:
usnekin . uk . sikenot . uk .sihuiþr . lata . reisa stiin . efteR. brusa . faþur sin

Osiniken och Signjut och Sigvid låta resa stenen efter Bruse, sin fader.


U 334 Orkesta kyrka

En 142 cm hög och 88 cm bred sten som står inne i Orkesta Kyrka.

Texten lyder:
kuþsnon--pa...stain . iftiR . faþu-...n biaorn . uk moþur . siena . ... ftn-...-bi sialu...ktil . risti

...stenen efter sin fader Björn och sin moder ... hjälpe själen ... Kättil(?) ristade.


U 335 Orkesta kyrka

En 156 cm hög och 69 cm bred sten i grå granit som sitter i sakristians östa mur, antagligen placerad där på 1400-talet. Stilen på stenen visar att det är en av de äldsta runinskrifterna i Vallentuna.

Texten lyder:

ulmi × lit × raisa × stin × þina × uk × bru × þisi × ifti × iru × faþur sin × uskarl × sifruþaR

Holme lät resa denna sten och (göra) denna bro efter Hära(?), sin fader, Sigröds huskarl.

Huskarlen, som hade en ansedd ställning, kan vara samma Sigröd som på U326 Husby.


U 336 Orkesta kyrka

En 165 cm hög och 65 cm bred sten av grå granit, placerat till vänster om vapenhuset. U 336 tillhör den äldsta typen av runstenar i Uppland.

Texten lyder:
ulfR × lit × risa × stin × þina × iftiR × unim × faþurs bruþur sin þiR × buku × baþiR × i × baristam

Ulf lät resa denna sten efter Onäm, sin farbroder. De bodde båda i Borresta.

Sannolikt har stenen tidigare stått på Borresta mark, gården Borresta ligger ca 500 meter nordväst om kyrkan. Ulf i Borresta är väl känd, både för att ha låtit hugga stenar, t.ex. U161, ristat stenar själv t.ex. U328 i Lundby och hans söner reste U343 och U 344 efter honom.


Nyfynd 1974 Borresta

En 225 cm lång och 160 cm bred, illa medfaren sten som 1974 hittades på Borrestas mark.
Sannolikt står den på sin ursprungliga plats.

Texten lyder:
...---...---hulfriþ ris- -st × iftiR utr × bruþur s...-

...Igulfrid (eller Holmfrid) reste stenen efter Utter(?), sin broder...


U 337 Granby

En runhäll som har en yta på mer än 10 kvadratmeter och med 185 runor. Den är 413 cm lång och 258 cm bred. Stenen är huggen av Visäte.

Texten lyder:

+ hemik + uk + sialfi + uk + iohan + þeiR + lata hakua + eftR faþur sin + finuiþ + uk + uarkas × uk × rahnfriþ + uk moþur sina + uk + at + ikikerþi + uk + at + kalf + uk + kiarþar + u - ... - at + han ati ' ein × alt fyrst × þat × uaru × freantr þeia + koþ : hialbi + ant þaira + uiseti + risti × runa þisa

Häming och Själve och Johan de låta hugga efter sin fader Finnvid, och uarkas och Ragnfrid, och [efter] sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och ... Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Hällen ligger framför resterna av ett långhus, ca 33 x 8 meter. Huset är en vikingatida storgård placerad upp på krönet av en kulle. Utgrävningar har visat att platsen varit bebodd under vikingatid och äldre medeltid.


U 338 Granby

En 172 cm hög runsten, ristad på två sidor, den ena sidan 42 cm bred och den andra 47 cm bred. Av utseendet att döma tillhör stenen de äldre gruppen av stenar i Uppland.

Texten lyder:

Framsidan: þurstin × uk × ragnfriR × þu ristu × stin × þina × iftiR × biur[n] × i krnbu

Andra sidan: × bruþur × kalfs × anum × ua[at × uikmu - - R × ku]þ ihlbi × [o]ns × ot × uk × salu × bitr × þan × on karþ[i] - il

Torsten och Ragnfrid de reste denna sten efter Björn i Granby, Kalvs broder. Honom dräpte Vigmund. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade.

Det är oklart var stenen ursprungligen har stått, kanske är den ursprungliga platsen i närheten av den nuvarande.


U 339 Granby

En sedan länge försvunnen runsten, som eventuellt stått i närheten av U338

Texten lyder:
...tufa × auk ....albi × ant × ...

...Tova och .... hjälpe anden ....


U 341 Söderby

En 232 cm hög och 88 c, bred sten i grå granit.

Texten lyder:
ikiauoR lit reisa × stein × þensa × iftiR × kalf × fuþur × sin × auk × aftir × iku- + bruþa + sin × huk × iftiR × ragnui × mu sina × nu ilbi × kuþ × salu × þiRa × auk × kus × muþiR

Ingjald lät resa denna sten efter Kalv, sin fader, och efter Igul, sin broder och efter Ragnvi, sin moder. Nu hjälpe Gud och Guds moder deras själ.

Stenen står nu på gårdsplanen vid Söderby gård. Den har ursprungligen stått några hundra meter sydöst om Söderby, tillsammans med U 342, antagligen invid en bro.


U 342 Söderby

Endast ett fragmen om 145 x 120 cm återstår.

Texten lyder:
...--n + þansi + iftiR + kalf + bur-...

... denna sten efter Kalv, br(oder) .

Stenen står nu på gårdsplanen vid Söderby gård. Den har ursprungligen stått några hundra meter sydöst om Söderby, tillsammans med U 341, antagligen invid en bro.


U 343 Yttergärde

Stenen är försvunnen sedan 1700-talet, men bildar tillsammans med U344 ett runstenspar som räknas till de värdefullaste i Uppland. Av teckningar att döma har stenan varit ca 250 cm hög och 150 cm bred.

Texten lyder:
.karsi . uk---rn þaiR litu raisa stai- þino . aftiR . ulf . faþur sin . kuþ . hialbi hons---aukuþs muþi

Karse och ... de läto resa denna sten efter Ulf, sin fader. Gid och Guds moder hjälpe hans...

Stenen är antagligen ristad av Åsmund.


U 344 Yttergärde

Stenen är sedan 1977 rest starx väster om vapenhuset vid Orkesta kyrka. Stene utgör ett par med U 343.

Texten lyder:
in ulfr hafiR onklati . þru kialtakat þit uas fursta þis tusti ka-t . þa---- þurktil . þa kalt knutr

Men Ulf har i England tagit tre gälder. Den var det första, som Toste gäldade. Sedan gäldade Torkel. Sedan gäldade Knut .

Stenen är antagligen ristad av Åsmund.


U 345 Yttergärde

En saknad runsten , antagligen 180 x 120 cm stor.

Texten lyder:
...-risti . stin . þina . iftiR . urm . sun---iftiR s-k . uk . lit .kira . bru . þa-i . furiR . ot . uk . salu . þiRa . ----uitrik . þasi . þit uit uiti iftiR

... reste denna sten efter Orm, (sin) son ... efter sig och lät göra denna bro för deras ande och själ ... denna minnesvård...